Страхавая інфалінія 128
Тэлефануйце 128
Страхавы выпадак

З клопатам аб дзецях

Парадак звароту да страхоўшчыка для вырашэння пытання аб страхавой выплаце па дагаворах страхавання, заключаных у падраздзяленнях ААТ “ААБ Беларусбанк” у рамках праграмы “З клопатам аб дзецях” (Правілы №10 дабравольнага страхавання ад няшчасных выпадкаў).

Для вырашэння пытання аб страхавой выплаце неабходна ў пісьмовай форме не пазней за 45 каляндарных дзён з дня наступлення падзеі, якое можа быць прызнана страхавым выпадкам, паведаміць пра яго ў ЗАСТ “Прамтрансінвест” шляхам падачы заявы аб страхавой выплаце.

Паколькі застрахаваную асоба з’яўляецца непаўналетнім, заява падаецца ад імя яго законнага прадстаўніка (бацькоў).

Падаць заяву можна любым зручным для Вас спосабам з ніжэйпералічаных.

Асабіста, наведаўшы наш офіс. Пры асабістай падачы заявы ў офісе нашы работнікі на месцы пададуць Вам бланк заявы і зробяць копіі з дакументаў.

Па пошце. Для гэтага запампуйце бланк заявы і ўласнаручна запоўніце яго ў адпаведнасці з узорам.

Заяву і прыкладзеныя да яго дакументы (пералік ніжэй) дашліце па пошце на адрас: 220137, г. Мінск,  вул. Ляўкова 41/2, ЗАСТ «Прамтрансінвест». 

ВАЖНА. Страхавая выплата вырабляецца толькі пры наяўнасці ў страхавой арганізацыі арыгіналаў даведкі, іншых дакументаў медыцынскіх устаноў, якія пацвярджаюць наступ выпадку і ўстаноўлены дыягназ. 

Пры прычыненні ў выніку няшчаснага выпадку шкоды здароўю да заявы аб страхавой выплаце прыкладаюцца наступныя дакументы:

  • дагавор страхавання-копія;
  • дакумент, які сведчыць асобу законнага прадстаўніка (аднаго з бацькоў) застрахаванай асобы-копіі двух апошніх разваротаў пашпарта (старонкі 30-31 і 32-33);
  • дакумент, які пацвярджае паўнамоцтвы законнага прадстаўніка (бацькоў) застрахаванай асобы, – копія старонкі пашпарта з адзнакай аб дзецях або копія пасведчання аб нараджэнні дзіцяці;
  • даведка альбо выпіска з амбулаторнай карты (гісторыі хваробы) хворага з указаннем наступнай інфармацыі: дата няшчаснага выпадку, анамнез, поўны дыягназ, час знаходжання на лячэнні, праведзенае лячэнне. Даведка павінна быць заверана пячаткай лячэбнай установы і выдаў яе лекара, падаецца (накіроўваецца па пошце) у арыгінале (прыкладная форма даведкі);
  • пры наступе няшчаснага выпадку ў выніку супрацьпраўных дзеянняў трэціх асоб, акрамя названых вышэй дакументаў, – даведка з следчых органаў аб факце здарэння (арыгінал).

У залежнасці ад характару насталага падзеі, яго наступстваў і іншых абставінаў мы можам запытаць таксама і іншыя дакументы, неабходныя для разгляду страхавога выпадку (даведка МРЭК – пры ўсталяванні групы інваліднасці, рашэнне суда, дакументы кампетэнтных органаў, органаў ЗАГС – у выпадку прычынення шкоды жыццю, заключэнне судова-медыцынскай экспертызы і т.п.).

Пры ўзнікненні пытанняў аб ходзе разгляду заявы вы заўсёды можаце звязацца з намі па электронным адрасе ns@promtransinvest.by  або ппатэлефанаваўшы па нумары 128 у нашу Страхавую інфалініі 128.

Порядок обращения к страховщику для решения вопроса о страховой выплате по договорам страхования, заключенным в подразделениях ОАО «АСБ Беларусбанк» в рамках программы «С заботой о детях»
Для решения вопроса о страховой выплате необходимо

в письменной форме не позднее 45 календарных дней со дня наступления события, которое может быть признано страховым случаем, сообщить о нем в ЗАСО «Промтрансинвест» путем подачи заявления о страховой выплате.

Поскольку застрахованное лицо является несовершеннолетним, заявление подается от имени его законного представителя (родителя).

Подать заявление можно любым удобным для Вас способом из нижеперечисленных.

Лично, посетив наш офис. При личной подаче заявления в офисе наши работники на месте предоставят Вам бланк заявления и сделают копии с документов.

По почте. Для этого скачайте бланк заявления и собственноручно заполните его в соответствии с образцом.

Заявление и прилагаемые к нему документы (перечень ниже) вышлите по почте на адрес: 220007, г. Минск, ул. Левкова 41/2, ЗАСО «Промтрансинвест».

ВАЖНО

Страховая выплата производится только при наличии в страховой организации оригиналов справки, иных документов медицинских учреждений, подтверждающих наступление случая и установленный диагноз.

При причинении в результате несчастного случая вреда здоровью к заявлению о страховой выплате прилагаются следующие документы:
  • договор страхования – копия;
  • документ, удостоверяющий личность законного представителя (родителя) застрахованного лица – копии двух последних разворотов паспорта (страницы 30 – 31 и 32 – 33);
  • документ, подтверждающий полномочия законного представителя (родителя) застрахованного лица, – копия страницы паспорта с отметкой о детях или копия свидетельства о рождении ребенка;
  • справка либо выписка из амбулаторной карты (истории болезни) больного с указанием следующей информации: дата несчастного случая, анамнез, полный диагноз, время нахождения на лечении, проведенное лечение. Справка должна быть заверена печатями лечебного учреждения и выдавшего её врача, представляется (направляется по почте) в оригинале (примерная форма справки);
  • при наступлении несчастного случая в результате противоправных действий третьих лиц, кроме указанных выше документов, –  справка из следственных органов о факте происшествия (оригинал).
В зависимости от характера наступившего события, его последствий и других обстоятельств

мы можем запросить также и иные документы, необходимые для рассмотрения страхового случая (справка МРЭК – при установлении группы инвалидности, решение суда, документы компетентных органов, органов ЗАГС – в случае причинения вреда жизни, заключение судебно-медицинской экспертизы и т.п.).

При возникновении вопросов о ходе рассмотрения заявления Вы всегда можете связаться с нами по электронному адресу ns@promtransinvest.by или позвонив по номеру 128 в нашу Страховую инфолинию 128.